Regulamin przyznania

Nagrody „Inwestycja, Inwestor 2017”

III Forum Przemysłowe

8-10 grudnia 2017 r. Karpacz

 

§ 1

Organizator

1. Organizatorem Nagrody „Inwestycja, Inwestor 2017” (Nagroda) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 85/33, NIP: 521-10-01-909 oraz Centrum Idei Gospodarczo Ekonomicznych (łącznie zwanymi dalej: Organizatorzy).

§ 2

Informacje ogólne oraz cel Nagrody

1. Celem przyznania Nagrody jest wskazanie najciekawszych i najbardziej efektywnych inwestycji zakończonych w roku kalendarzowych 2017 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uprawnionym do otrzymania Nagrody są Przedsiębiorcy wskazani w § 3, którzy prowadząc inwestycję o cechach wskazanych w ust. 1 powyżej, osiągnęli silną i stabilną pozycję na rynku i jednocześnie wywarli pozytywny wpływ na gospodarkę kraju m.in. zwiększając poziom innowacyjności regionu, czy też przyczyniając się do zwiększenia liczby miejsc pracy.

3. Zasady przyznania Nagrody określa niniejszy Regulamin.

4. Regulamin przyznania Nagrody dostępny jest na stronie internetowej:

www.cige.pl  oraz na  www.forum-ekonomiczne.pl

§ 3

Uprawnieni do otrzymania Nagrody

 

1. Uprawnionymi do otrzymania Nagrody są:

 

a) Przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173 poz.1807 z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorcy)

2. Przedsiębiorcy, o których mowa powyżej, zobowiązani są posiadać swój organ zarządzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4

Procedura Zgłaszania Kandydatów

1. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje kandydatury samodzielnie.

2. Kandydatury mogą zostać również zgłaszane przez Organizatora i Kapitułę.

3. Zgłoszenia dokonane w sposób określony w ust. 2 powyżej wymagają pisemnej zgody osoby upoważnionej przez organ zarządzający zgłaszanych Kandydatów.

4. Kandydaturę uważa się za zgłoszoną poprzez:

a) wysłanie  ankiety rejestracyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu na adres mailowy: rankingi@cige.pl

b) otrzymaniu od Organizatora wiadomości e-mail potwierdzającej prawidłowość dokonanego zgłoszenia.

5. Kandydatury można zgłaszać od dnia 20.10.2017 do 23.11.2017 r.

 

§ 5

Nagrody

1. Nagroda główna zostania wręczona w kategoriach:

        Inwestor 2017

        Inwestycja 2017

2. Nagrodzeni w powyższych kategoriach otrzymają Wyróżnienia.

 

§ 6

Kapituła

1. Organem weryfikującym zgłoszenia i wybierającym zwycięzcę jest Kapituła.

2.Osoby i podmioty wchodzące w skład Kapituły powołują według swego uznania Organizatorzy.

3. Kapituła złożona jest z przedstawicieli Instytucji, Przedsiębiorców i podmiotów współpracujących z Organizatorami

4. Do momentu ogłoszenia wyników skład osobowy Kapituły pozostaje niejawny.

5. Kapituła jest organem uprawnionym do weryfikowania przesłanych zgłoszeń, żądania od Kandydatów przesłania niezbędnych wyjaśnień, a także jest uprawniona do usunięcia zgłoszenia po stwierdzeniu, że nie spełnia ono wymagań wskazanych w Regulaminie.

6. O usunięciu zgłoszenia Kandydaci zostaną poinformowani przez Organizatora.

 

§ 7

Wybór Zwycięzcy

1. Zwycięzca zostaje wybrany spośród Kandydatów, którzy spełnili wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

2. Kapituła wybierze Zwycięzcę według swojej oceny, biorąc pod uwagę ogół działalności Kandydata w kontekście podejmowania innowacyjnych i efektownych inwestycji.

3. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.

4. Zwycięzca zostaje wybrany spośród Kandydatów, którzy spełnili wymagania określone w niniejszym Regulaminie decyzją Kapituły podjętą zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Kapituły.

5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest potwierdzenie obecności oraz osobiste stawiennictwo przedstawiciela kierownictwa przyszłego Zwycięzcy na Uroczystej Gali Forum Przemysłowego (Gala).

6. W przypadku niestawienia się Zwycięzcy na Gali, Nagroda zostanie przyznana Kandydatowi, który zajął drugie miejsce.

§ 8

Postanowienia Końcowe

1. Zgłoszenia do otrzymania Nagrody dokonuje się poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

3. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podanie w ankiecie informacji

kompletnych i zgodnych z prawdą.

4.W przypadku ujawnienia, że podane w ankiecie rejestracyjnej informacje są niekompletne lub niezgodne z prawdą, Zwycięzca zobowiązany jest do zwrotu przyznanej nagrody.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przyznania Nagrody.

6.O odwołaniu, o którym mowa powyżej Organizator poinformuje Uczestników wiadomością e-mail.

7. W sprawach spornych wynikających z niniejszego Regulaminu lub powstałych w związku z organizacją i przebiegiem przyznania Nagrody właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

9. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie, w tym kosztów dojazdu na Galę ani nie zapewnia zakwaterowania.